Part of OSI Group

News Contact Search

Explore our jobs

Adatvédelem

Adatvédelmi Szabályzat

Örömmel vettük, hogy vállalkozásunk felkeltette érdeklődését. Az OSI Foods GmbH&Co KG vezetősége kiemelt fontosságúnak tartja az adatvédelmet. Az OSI Foods GmbH & Co. KG internetes oldalainak használata személyes adatok megjelölése nélkül is lehetséges; ha azonban az érintett speciális vállalkozási szolgáltatásokat szeretne igénybe venni a weboldalunkon keresztül, szükségessé válhat a személyes adatok feldolgozása. Ha a személyes adatok feldolgozására szükség van, és az ilyen adatkezelésnek nincs törvényi alapja, akkor általában az érintett beleegyezését kérjük.

Átláthatósági dokumentumunk a GDPR 13-as és 14-es cikkének értelmében ITT elérhető.
A személyes adatok - például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma - feldolgozásának mindig összhangban kell lennie az Általános Adatvédelmi Rendelettel (GDPR) és az OSI Foods GmbH & Co. KG-re vonatkozó országspecifikus adatvédelmi előírásokkal. Ezen adatvédelmi nyilatkozattal vállalkozásunk tájékoztatni kívánja a nagyközönséget az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról. Továbbá, az érintetteket ezen adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatjuk azokról a jogokról, amelyekre jogosultak.

Adatkezelőként az OSI Foods GmbH & Co. KG számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre az ezen a weboldalon keresztül kezelt személyes adatok legteljesebb védelmének biztosítása érdekében. Az internetes adatátvitelnek azonban biztonsági rései lehetnek, ezért az abszolút védelmet nem lehet feltétlenül garantálni. Ezért minden érintett szabadon továbbíthat személyes adatokat számunkra alternatív eszközökkel, pl. telefonon.

1. Fogalommeghatározások
Az OSI Foods GmbH & Co. KG adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) elfogadásához használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először el kell magyaráznunk a használt terminológiát.
Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

a) Személyes adatokSzemélyes adatok: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó információk. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetetten azonosítható, különösen egy azonosítóra hivatkozva, például név, azonosító szám, helyadatok, online azonosító vagy egy vagy több, a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására utaló jellemzőre hivatkozva.

b) ÉrintettÉrintett bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelésért felelős adatkezelő dolgozza fel.

c) AdatkezelésA személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

d) Az adatkezelés korlátozásaA tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából

e) ProfilalkotásProfilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják

f) Álnevesítés Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni

g) Adatkezelő vagy a feldolgozásért felelős adatkezelőAz adatkezelő vagy a feldolgozásért felelős adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

h) AdatfeldolgozóAz adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

i) CímzettA címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

j) Harmadik félA harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

k) Az érintett hozzájárulása

Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

2. Az adatkezelő neve és címe
Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi törvények és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések alkalmazásában:
OSI Foods GmbH & Co. KG
Senefelderstr. 17a
86368 Gersthofen
Németország
Telefon: +49 821 25 285-0
Email: info@osieurope.com
Internet: www.osieurope.com

3. Az Adatvédelmi tisztviselő neve és címe:
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:
Prof. Dr. h.c. Heiko Jonny Maniero
DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH
Fraunhoferring 3
85238 Petershausen
Németország